Tekst overgenomen uit het Beroepsprofiel van beroepsvereniging VSGP

Geschiedenis van spirituele genezing vanuit Psychosofia

HISTORIE EN ACHTERGROND

Theosofie, in engere zin, is gebaseerd op de leringen van Helena Blavatsky, die gepubliceerd werden in 1888 in haar boek ‘De Geheime Leer’. In dit boek wordt de samenhang en de mogelijke samenwerking van de zichtbare en onzichtbare wereld beschreven. Het woord Theosofie, wat letterlijk ‘wijsheid van God’ of ‘wijsheid aangaande God’ betekent, is alle eeuwen door gebruikt in geschriften van theologen en filosofen en ook terug te vinden in het gnosticisme.

Antroposofie is de benaming die Rudolf Steiner (1861-1925) ca. 25 jaar later op basis van eigen inspiratie gaf aan zijn uitwerking van de teksten van Mw. Blavatsky, toegepast in cultuur en samenleving. Hij omschreef de Antroposofie als een geesteswetenschap, een weg tot de ontwikkeling van geestelijke vermogens. Voorwaarde hiertoe is de stimulering van de drie grondgedachten van de ziel, nl. het denken, het voelen en het willen. Rudolf Steiner heeft ook in een reeks lezingen het begrip Psychosofie gebruikt als verbinding tussen Theosofie en Antroposofie.

Weer 25 jaar later worden de Blavatsky-leringen ook door Alice A. Bailey onder inspiratie van de ‘Tibetaan’ uitgewerkt en door organisaties als ‘Wereld Goede Wil’ en ‘Het Verbond van Werelddienaren’ in een praktische vorm gebracht. Dan weer ca. 25 jaar later wordt Psychosofie door Zohra Noach gebracht: kennis van de geheimen van de ziel. Wat Zohra met de leringen van Psychosofie bedoelt, is de onbewuste inhoud en invloed van de ziel bewust te maken en tot eigen innerlijke kracht te komen.

Vanaf 1985 wordt door Zohra Noach het begrip ‘Psychosofia’ gebruikt, vertaald als ‘Wijsheid van Geest’, dus zowel Geest, ziel als persoonlijkheid omvattend. Met deze naam wil ze aangeven dat het erom gaat zich af te stemmen op Geest en de belemmeringen die op het zielegebied liggen en zich uitdrukken in de persoonlijkheid, te herkennen, te accepteren en te transformeren. Dit bewustzijnsproces van de ziel gaat net zolang voort tot er een eenheid van Geest, ziel en materie is ontstaan.

Sonia Bos  (1946-2009) heeft zich ingezet om de weg te tonen hoe te leven vanuit het hart. Zij reikte aan welke mogelijkheden je hebt als spiritueel genezer indien je leeft vanuit het Christusbewustzijn. Als sleutel om de scheppende krachten van het Christusbewustzijn te ontsluiten en werkzaam te maken, gebruikte zij transformatie- en transmutatiesymbolen.

Op grond van de 3e fase, de Geestfase, heeft Diny van den Arend  in de opleiding het eenheidsprincipe verder uitgewerkt in een methodiek One Source Principle, welke wordt toegepast in de verwerkelijking van het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie.

Nu de Tijdgeest van Aquarius het bewustzijn in de mens opent, kan de mens tot een werkelijke beleving komen van eenheid met Geest, de Bron. De mens wordt uitgenodigd om zijn hogere bewustzijnsvelden te integreren in zijn persoonlijkheid en liefde te zijn. Zo ontstaat, vanuit de eenheid met Geest, een synthese in de mens van alle bestaande religies en spirituele stromingen, waardoor hij vorm kan geven aan het meesterschap in zichzelf.

Top