• Ik ben geen arts. Mijn consulten komen nooit in de plaats van de reguliere geneeskunde, maar vormen uitsluitend een aanvulling hierop.
 • Ik behandel al jouw gegevens vertrouwelijk en zal deze nooit doorgeven aan derden. Zie ook mijn privacyverklaring.
 • Ik voldoe aan alle eisen die de wet aan therapeuten stelt (zie Accreditatie). Ik ben verplicht tijdens de intake een behandelovereenkomst op te stellen. De bepalingen hiervan luiden als volgt:
 1. De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode, zoals vastgelegd in het beroepsprofiel van de spiritueel genezer van beroepsvereniging VSGP.
 2. Op de voorpagina van de behandelovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke klachten de hulpvrager heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden.
 3. Relevante wijzigingen zullen hierin steeds worden vastgelegd. De hulpvrager verplicht zich middels het intake- en anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 4. De hulpvrager heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 5. De hulpvrager verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 6. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de hulpvrager in alle fasen van de behandeling.
 7. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de gegevens die hulpvrager heeft verstrekt ten behoeve van het dossier (m.u.v. de gegevens waaromtrent de hulpvrager heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
 8. De therapeut mag zonder toestemming van de hulpvrager geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 9. De therapeut verplicht zich de hulpvrager correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 10. De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 11. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 12. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies van de therapeut in de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 13. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.
 14. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 15. Een consult duurt ongeveer 60 minuten en kost € 60 inclusief btw. Duurt een consult langer, dan wordt € 5 gerekend per 5 minuten. Bij een telefonisch consult zijn de eerste 10 minuten gratis, daarna € 5 per 5 minuten.
 16. Betalingswijze van de behandelingen is bij elk consult contant, via mobiel bankieren of via een Tikkie.
 17. Voor eventuele klachten kan de hulpvrager zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging VSGP.

Top